Prince Start: Qiu Sheng Yi De 10957 De Ri Zi
 • 图书类型:非文學類\社科\科普
 • 者:Qiu Sheng Yi
 • 社:时报出版

  代理公司:ANA

  出版日期:2019.04.16

      数:200页(平装\全彩印刷)

  审读资料:样书\部份样章

 • 内容简介:
 • 10957个日子,塑造了现在的邱胜翊(王子)
  2019
  年,他将迈出30代的第一步
  他想将这份保贵的心情,毫无保留的记录下来